ابعاد ۵۰×۵۰

۴ عدد در هر متر مربع

ابعاد ۲۵×۲۵

۵۶ عدد در هر متر مربع

قابل استفاده در نمای داخلی و خارجی

 

ابعاد ۲۵×۲۵

۴۰ عدد در هر متر مربع

قابل استفاده در نمای داخلی و خارجی

ابعاد ۲۵×۲۵

۴۰ عدد در هر متر مربع

قابل استفاده در نمای داخلی و خارجی

ابعاد ۲۵×۲۵

۱۲۰ عدد در هر متر مربع

قابل استفاده در نمای داخلی

ابعاد ۵۰×۵۰

۴ عدد در هر متر مربع

قابل استفاده در نمای داخلی

ابعاد ۵۰×۵۰

۸۰ عدد در هر متر مربع

قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی