ویژگی و مشخصات

مشخصات بلوک سیمانی

ردیف ابعاد قطعه (Cm) وزن تقريبي (kg)نوع بلوكتوضيحاتاستانداردها
طولعرضارتفاع
140202015/5
240202017/5سنگینباربراستانداردهاي ملي ايران به شماره‌هاي
1-70
2-70
7782
340302035/5
44020208/3
54010206/5سبکپوکه صنعتی
65015209/3
73825209سقفیقادر به تحمل ضربه‌هاي ناشي از حمل و نقل
متعارف و نيروهاي ناشي از عبور و مرور در زمان بتن ريزي
2-2909